----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 17/10/2561 ]ผอ.กล่าวทักทายวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [  13 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการชูชาติ พรามจร ได้พบปะนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้สอนในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และได้กล่าวต้อนรับครูใหม่ คุณครูอุทัยวรรณ บุญจันทร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คนใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 17/10/2561 ]พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร .๙  [  11 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม และเวลา ๑๙.๐๐ น.ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/10/2561 ] อบรม Logbook  [  11 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน Logbook เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/10/2561 ]ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการฯ  [  46 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน
       

 [ 10/10/2561 ]งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561  [  36 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย คุณครูยงยุทธ ลุงคะ คุณครูภาคี บุราคร แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง คุณครูโพธิชัย ศรีเดช คุณครูประสาร สุขสอน แผนกสามัญสัมพันธ์ คุณครูรัชนี ทรัพย์สิน แผนกช่างก่อสร้าง และคุณลุงสมพร ใจวิสุทธิ์หรรษา ในโอกาสนี้ท่านผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานฯ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/09/2561 ]งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561  [  412 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561 โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณครูยงยุทธ ลุงคะ คุณครูภาคี บุราคร แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง คุณครูโพธิชัย ศรีเดช คุณครูประสาร สุขสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คุณครูรัชนี ทรัพย์สิน แผนกช่างก่อสร้าง และคุณลุงสมพร ใจวิสุทธิ์หรรษา บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน ได้กล่าวความรู้สึกและกล่าวอำลานักเรียน นักศึกษา และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แทนใจ ส่งความห่วงใยถึงครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/09/2561 ]การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  [  357 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.โดยผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/09/2561 ]โครงการการออม Mymo go to school  [  363 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกิจกรรมโครงการการออม Mymo go to school ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตต่อไป
       

 [ 10/09/2561 ]การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  [  358 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.โดยนายชูาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/09/2561 ]กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  [  354 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.10.น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และครูผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยท่านผอ.ชูชาติ พรามจร เป็นประธานในงานฯ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล STARTUP Thailand ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 รางวัลทั้ง ระดับปวช.และระดับปวส. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับภาค ภาคเหนือ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 14/08/2561 ]งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  [  555 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเย็น ณ อาคารวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ
       

 [ 14/08/2561 ]พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  [  490 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 10/08/2561 ]พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐  [  579 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ให่แก่ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/08/2561 ]พิธีช่วงเย็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม  [  649 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2561 ]พิธีเช้า วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม  [  665 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยผอ.ชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]กิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา  [  630 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา"เสริมบุญ เสริมบารมี" เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดกำแพงงาม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยการนำของนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียน และร่วมกันทำบุญถวายปัจจัย ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกๆปี
       

 [ 26/07/2561 ]เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10  [  606 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม และในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งมีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปล่อยปลา 300 ชีวิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกต้นไม้แห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคัดเลือกนักศึกษารับทุนฯ  [  578 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยคุณครูสุภาวดี ตัณทานนท์ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครูคณะกรรมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม (กยศ) และคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการออกเยี่ยมบ้าน และพิจารณาจัดสรรทุนกู้ยืมฯ ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 26/07/2561 ]นศ.ป.ตรี ซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  505 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีซ้อมรับปริญญา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เมื่อวันที่ 21-22 กค.2561 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นแรกของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จำนวน 7 คน
       

 [ 19/07/2561 ]โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE  [  569 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ECHO VE โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นโดยบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2561 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยท่านรองสังวร ด้วงบาง เป็นประธานในพิธีฯ อบรมครั้งนี้
       

มีจำนวนทั้งหมด 117 รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายชูชาติ พรามจร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
54.145.83.79

ขณะนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
851
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
13252
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
17652
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater