----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 30/09/2562 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02  [  3521 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระบบออนไลน์ ศธ.02 โดยนายชูชาติ พรามจร เป็นประธานเปิดโครงการและเปิดการประชุมครู ในวันนี้ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3363 ครั้ง ]
 
   ประชุมครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ  [  3905 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และพัฒนาความร่วมมือบุคลากรของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในวันนี้ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563  [  3320 ครั้ง ]
 
   (12 ก.ย.2562 เวลา 13.30 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม VIP
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัย  [  4124 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" โดยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 24/09/2562 ]พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเ  [  3310 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน  [  2959 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสังวร ด้วงบาง ครูภูวดล ทรัพย์สิน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ แผนกช่างก่อสร้าง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่คณะครูผู้เกษียณฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  [  2772 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 4กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ  [  2963 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ จัดโดยบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ จำกัด โดยมีนักเรียนแผนกช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนว  [  3224 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนร  [  3114 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยนายสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ ในวันนี้ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย