วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๑
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๒


E-mail Sukhothai01@vec.mail.go.th
Website http://www.sukhothaitc.ac.th