----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 24/09/2562 ]พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเ  [  3611 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน  [  3276 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองสังวร ด้วงบาง ครูภูวดล ทรัพย์สิน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูประมินทร์ เพ่งพินิจ และครูสมศรี พรมมิ แผนกช่างก่อสร้าง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันขอขมาและมอบดอกไม้แทนใจให้แก่คณะครูผู้เกษียณฯ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  [  3085 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 4กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ  [  3255 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ จัดโดยบริษัทสุโขทัยฮอนด้าคาร์ จำกัด โดยมีนักเรียนแผนกช่างยนต์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนว  [  3591 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]การประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนร  [  3417 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยนายสมพิศ เทียนฟัก รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ ในวันนี้ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ] โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562  [  2993 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 24/09/2562 ]โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (บริการครูผู้สอน online)ปีการศึกษา 2562  [  3510 ครั้ง ]
 
   คณะครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (บริการครูผู้สอน online)ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.-15.00 น.ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณผู้นิเทศติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  [  3792 ครั้ง ]
 
   ( 9 ส.ค.2562 เวลา 10.30 น.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณผู้นิเทศติดตามการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณกฤษดา วิวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คุณจิโรจน์ สุพัฒน์ ศน.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่มานิเทศในครั้งนี้ค่ะ
       

 [ 21/08/2562 ]พิธีเปิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ  [  3536 ครั้ง ]
 
   เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยท่านชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [  3255 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๒ ในเช้าวันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยท่านชูชาติ พรามจร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มฯ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  [  3377 ครั้ง ]
 
   ภาพบรรยากาศในวันนี้การลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดปีการศึกษา 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส  [  3439 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนก และครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ดำเนินโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ "นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม" วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร พ.ศ.2562  [  3109 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 ส.ค.2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับท่านสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/08/2562 ]กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จัง  [  3185 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นำโดยนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันนี้ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดตระพังบัว ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [  3626 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเวลา ๑๗.๐๐ น.ได้นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]มอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขัน  [  3682 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย มอบเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (ระดับภาค) แข่งขันเมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ท่านคือ ครูชนะ แตงคง และครูจเร ธรรมเนียม ครูแผนกวิชาช่างยนต์
    

 [ 1/08/2562 ]โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๑๐  [  3436 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 1/08/2562 ]กิจกรรมวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ  [  3650 ครั้ง ]
 
   นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 12/07/2562 ]กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  [  3492 ครั้ง ]
 
   เช้าวันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 497 รวมทั้งหมด : 25 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>
 

 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
» แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.238.112.198

ขณะนี้
:
79
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
812
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
3753
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
269696
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater