----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับวิทยาลัย

ประวัติของสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๔๘๑ จัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อ โรงเรียนช่างไม้สุโขทัย ตั้งอยู่ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสุโขทัย และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา แผนก ช่างไม้ปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๐๓ ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๖ ทาการเปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ ทาการเปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมอาชีวศึกษา ได้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนการช่างสุโขทัย แล้วจึงยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต ๑ สังกัดกับกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา และทาการเปิดสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๒๐ ทาการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ทาการเปิดสอนแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.๒๕๒๓ ทำการเปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาเขตในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยยกฐานะจากวิทยาเขต ๑ เป็น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และจากวิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมใจ รอดคง ทำหน้าที่ผู้อานวยการวิทยาลัย


ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองสุโขทัย ประมาณ ๔ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่เศษ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สท ๑๐ (ทะเบียนเก่า ๑๘๙๖๐) มีเนื้อที่
อาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอาเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อาเภอวังชิ้น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอาเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอาเภอคีรีมาศ และอาเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกงไกรลาศ อาเภอศรีสาโรง และอาเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอาเภอพรหมพิรามอาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอาเภอบ้านด่านลานหอย และอาเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับ อาเภอเมืองตาก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง

ข้อมูลทั่วไป
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๑
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๒


E-mail sukhothaitc@hotmail.com
Website http://www.sukhothaitc.ac.th


 
 


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
» คณะผู้บริหาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


 
หมายเลข IP Address
3.230.152.133

ขณะนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
193
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
201
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1929
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
135949
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
225046
ท่าน
เริ่ม 4 กันยายน 2560


กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ที่อยู่: 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055 611 201
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater