หัวข้อ :  
คำสั่ง อศจ. 025/2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2563
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง อศจ. 025/2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 2563
   
เอกสารแนบ : 
15-12-2020-brlPjdBTue30413.pdf  
   
วันที่ : 
15/12/2563  เวลา : 03:04:13 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง