Vdo Title : แนวทางกาาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
Vdo Detail : ฟังแนวทางการปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้มุมมองของท่าน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ