Vdo Title : ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
Vdo Detail : ผู้บริหารศูนย์ นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการ นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการ นายเสนาะ บัวผัน รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพรัตน์ กวี รองผู้อำนวยการ คณะทำงานศูนย์ นายสมชาย แช่มชื่น นายเพยาว์ สุขจ่าง นายบุญเป็ง รัตนา นายสมพงษ์ มารอด นายนันทพงษ์ กัลปนาไพร นายวัลลภ ช่วงโชติ นายภิญโญ คำยวง นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี นายธีรชัย ไตรเกษม นายกมล ทองศรี คณะถ่ายทำ นางสาวทิพรัตน์ โพแหล่ง / เขียนบท นายนิคม เนียมกลั่น / บรรยาย นายสุทิน ปงรังษี / ถ่ายทำวิดีโอ นางสาวสุพรรษา นวลใย / ถ่ายทำวิดีโอ นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ / ตัดต่อภาพ เสียง นายธวัช สอนง่ายดี / ควบคุมการผลิต บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ติดต่อศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it แบบถาวร) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โทร.055611201 www.sukhothaitc.ac.th Facebook : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย