Vdo Title : (ผลงาน นศ.ช่างก่อสร้าง) คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม
Vdo Detail : คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ นักศึกษาจิตสาธารณะ ทำความดีเพื่อส่วนรวม