หัวข้อ :  
คำสั่ง 124/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2561
   
รายละเอียด : 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 124/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
   
เอกสารแนบ : 
06-02-2019-kt5RkQ6Wed83155.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2562  เวลา : 03:10:22 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง