หัวข้อ :  
คำสั่ง 645/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการปชะชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปี 2561
   
รายละเอียด : 
คำสั่งวท.สท.ที่645-2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการปชะชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปี2561
   
เอกสารแนบ : 
26-11-2018-CQHzT3SMon21234.สท.ที่645-2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกา.pdf  
   
วันที่ : 
26/11/2561  เวลา : 02:12:34 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง