หัวข้อ :  
คำสั่ง 434/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักฯ
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 434/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
   
เอกสารแนบ : 
30-10-2018-5bLGPKrTue90856.pdf  
   
วันที่ : 
30/10/2561  เวลา : 09:08:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง