หัวข้อ :  
การติดตามผลผู้สำเร็จการฝึกอบรม การดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E TO E) ครั้งที่ 2
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียดได้ที่ไหล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
14-11-2017-MxPOZuZTue91714.pdf  
   
วันที่ : 
14/11/2560  เวลา : 09:17:14 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง