หัวข้อ :  
คำสั่ง อศจ. 027/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 32
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง อศจ. 027/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2563
   
เอกสารแนบ : 
15-12-2020-zsijqbrTue30624.pdf  
   
วันที่ : 
15/12/2563  เวลา : 03:06:24 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง