หัวข้อ :  
คำสั่ง 159/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการปฏิบัติหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ 1/2563
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 159/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการปฏิบัติหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและเรียนในสถานประกอบการ 1/2563
   
เอกสารแนบ : 
15-06-2020-ssLAAkGMon83842.pdf  
   
วันที่ : 
15/06/2563  เวลา : 08:38:42 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง