หัวข้อ :  
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2560
   
รายละเอียด : 
คำสั่งที่ 539/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
25-10-2017-MIsMXyxWed113906.pdf  
   
วันที่ : 
25/10/2560  เวลา : 11:39:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง