หัวข้อ :  
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EBD01/2563 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาเครื่องกล)
   
รายละเอียด : 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EBD01/2563 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาเครื่องกล)
   
เอกสารแนบ : 
14-02-2020-HTirDQnFri15041.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 01:50:41 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง