หัวข้อ :  
คำสั่ง 056/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 056/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
   
เอกสารแนบ : 
12-02-2020-7OsCaSYWed83003.สท.ที่056-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกา.pdf  
   
วันที่ : 
12/02/2563  เวลา : 08:30:03 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง