หัวข้อ :  
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการรศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชัวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการรศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชัวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2562
   
เอกสารแนบ : 
31-01-2020-dDRqn3pFri122728.pdf  
   
วันที่ : 
31/01/2563  เวลา : 12:27:28 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง