หัวข้อ :  
คำสั่ง 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุม อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
   
เอกสารแนบ : 
10-12-2019-DYZF9SfTue63936.pdf  
   
วันที่ : 
10/12/2562  เวลา : 06:39:36 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง