หัวข้อ :  
ขั้นตอน การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
   
รายละเอียด : 
Link สำหรับการตรวจสอบ https://std2018.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent
   
เอกสารแนบ : 
30-09-2019-QKiVWORMon11856.jpg  
   
วันที่ : 
30/09/2562  เวลา : 01:18:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง