หัวข้อ :  
คำสั่ง 255/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง 255/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   
เอกสารแนบ : 
01-06-2019-2pmxC5zSat40716.pdf  
   
วันที่ : 
1/06/2562  เวลา : 04:07:16 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง