h
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย 8 ท่าน [อ่าน 1773]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ครูทินกร ต๊ะแน่ว ครูฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ ครูวิสันต์ ขาววงศ์ ครูวิชัย สาขา ครูชินวัตร เหล่าตุ๋นแก้ว ครูสุทธิพงษ์ กลางวงษ์ ครูรัตนาภรณ์ เทศฉาย และครูกิตติยา วัฒนมณีกุล พวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=425
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
26/04/2566  เวลา : 11:03:58 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง