โครงการสอน

รหัสวิชา 2104 - 2103 วิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

ภาคทฤษฎี

( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 )

 

 

จัดทำโดย

นายสมโชค ศรีขำมี

อาจารย์ 1 ระดับ 4

 

 


แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

รหัสวิชา 21042103 วิชา การซ่อมเครื่องใช้ฟ้า ท-ป-น / น (ช.ม.) 2 0 - 2

ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,2

ชื่อผู้สอน นายสมโชค ศรีขำมี ทฤษฎีรวม 36 ชั่วโมง ปฏิบัติรวม 0 ชั่วโมง

 

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์และ วงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสอน

รหัสวิชา 21042103 วิชา การซ่อมเครื่องใช้ฟ้า ท-ป-น / น (ช.ม.) 2 0 - 2

ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,2

ชื่อผู้สอน นายสมโชค ศรีขำมี ทฤษฎีรวม 36 ชั่วโมง ปฏิบัติรวม 0 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

1

2-6

7-8

9

10-11

12-15

16-17

18

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง

สอบกลางภาคเรียน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สนามแม่เหล็ก

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ

งานบริการไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

สอบปลายภาคเรียน

2

10

4

2

4

8

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

36

 

สื่อการเรียนการสอน

1.สื่อสิ่งพิมพ์

ณรงค์ ชอนตะวัน. คู่มือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน. กรุงเทพ ฯ

ณรงค์ ชอนตะวัน. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพ ฯ

สมโชค ศรีขำมี. เอกสารประกอบการสอน. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 2544

2.สื่อโสตทัศน์

  1. แผ่นใสวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.หุ่นจำลองหรือของจริง

3.1 ชุดทดลองวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าของจริงประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดผล / ประเมินผล

 1. ก่อนเรียน
  1. วัดโดยการถามตอบและทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
 2. ขณะเรียน
  1. วัดผลและประเมินผล โดยการถามตอบ การตั้งใจเรียน
  2. วัดผลจากการมอบหมายงาน
  3. วัดผลคุณธรรมจริยธรรม สะสมปลายภาคเรียน 20 %
 3. หลังเรียน
  1. วัดโดยการถามตอบและทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑ์การประเมิน

  1. คะแนนเต็ม 100%
   1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20 %
   2. คะแนนระหว่างภาค 50 %
   3. คะแนนสอบปลายภาค 30 %
  2. การตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

ประเมินจากคะแนนรวมตลอดทั้งภาคเรียน โดยเทียบจากเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 80 100 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้รับดับคะแนน 4

คะแนน 70 79 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับดับคะแนน 3

คะแนน 60 69 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้รับดับคะแนน 2

คะแนน 50 59 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ได้รับดับคะแนน 1

คะแนน 0 49 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ(ตก) ได้รับดับคะแนน 0

 

 

ลงชื่อ .ผู้สอน

( นายสมโชค ศรีขำมี)